Về chúng tôi

Bất kỳ công nghệ đủ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt được với ma thuật.