Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

Sýan Fa Li Tehnologiýa (Sýamen) kompaniýasyHytaýda garaşsyz kärhana bolup, önümçiligi, satuwy we hyzmaty ösdürmäge we ösdürmäge borçlanýar.Reabilitasiýa fizioterapiýa enjamlaryny öndürmekde we garrylara, maýyplara we näsaglara durmuş esbaplaryny bermekde ýöriteleşdik.

Toparymyz

Gözleg we ösüş, dizaýn we tehnologiýa boýunça fir-lass prfessioal toparyna bil baglap, LAOWUYOU markasy önümçiligiň ösüşine we tehniki innowasiýalara ünsi jemleýär, güýçli gözleg we ösüş ukyby bilen garrylaryň bazar islegine ýakyn.Onuň tygşytly önümleri önümleriň çalt satylmagyny kepillendirip biler we kapitalyň akymyny, pes töwekgelçiligi we ýokary girdejini amala aşyryp biler.

2

Taryhymyz

"LAOWUYOU", "Lift hajathana oturgyçlary" pudagynda Hytaýyň iň gowy markasy baýragy bilen sylaglandy we 2019-njy ýylda Hytaýyň Milli Ösüş we Özgertme Komissiýasyna üstünlikli tabşyryldy. Akylly ylym we tehnologiýa hyzmaty döwründe takwa köne önüm hünärmeni, ýokary tehnologiýaly önümler bilen garrylara, maýyplara we aýratyn ideg zerur adamlara kömek etmek üçin hünär lokalizasiýasy hökmünde.

QINGXIAO / LAOWUYOU we beýleki enjamlar we garrylar we maýyplar üçin reabilitasiýa bejeriş önümleri.Zähmet ideginiň çykdajylaryny netijeli azaltmak bilen önümlerimiz;şepagat uýalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin islendik wagtda kömek bermek;tehnologiki ideg astynda şahsy gizlinlige hormat goýmaga we goramaga ýykgyn edýär;uzak wagtlap oturandan soň dik durmagyň baş aýlanmagy sebäpli ýykylmakdan gaça duruň.Önümlerimiz, garrylar öýlerine, hassahanalara, öýde ideg edýän maşgalalara we şahsyýetlere we ş.m. ulanylýar.

Innowasiýa we gözleglerden soň, “Xiangfali Tech” barha kämil senagat zynjyryny döretdi we kompaniýanyň uzak möhletli, çalt we uly göwrümli ösüşi üçin berk binýat döretdi.Ösen önümçilik enjamlary, ajaýyp tehniki elitalar we önümi ösdürmegiň öňdebaryjy habarlylygy önümler üçin ýokary netijelilik we bäsdeşlik artykmaçlyklaryny gazandy.Şol bir wagtyň özünde, marka ýokary hilli topar tarapyndan goldanýar we täsirli strategiýa esaslanýar.Marka bazaryny ösdürmegi, satuwy ugrukdyrmagy we hyzmaty yzarlamagy, marka terminalynyň gurluşygyny we tehniki hyzmatyny, markanyň ösüşini we öňe gidişligini çalt öňe sürmegi, markanyň ösüşi üçin özara peýdany we ýeňiş gazanmagy goldamak peýdalydyr.